1.බෞද්ධ සංගමය
2.බාලදක්ෂිකා සංගමය
3.පරිසර නියමු සංගමය
4.තාරකා විද්‍යා සංගමය
5.සිංහල සාහිත්‍ය සංගමය
6.ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යා සංගමය
7.කණිෂ්ට විද්‍යා සංගමය
8.කථික හා විවාද සංගමය
9.ජනමාධ්‍ය සංගමය
10.පුරා විද්‍යා සංගමය
11.වාණිජ සංගමය
12.තාක්ෂණ සංගමය
13.චායාරූප සංගමය
14.නාට්‍ය ඒකකය
15.නර්තන ඒකකය
16.චිත්‍ර කලා සංගමය
17.පෙරදිග සංගීත ඒකකය
18.බටහිර සංගීත ඒකකය
19.සෞඛ්‍යදාන ඒකකය
20.ශිෂ්‍ය උපදේශන ඒකකය
21.ශාන්ත ජෝන් ගිලන් රථ ඒකකය
22.පාසල් සෞඛ්‍යය සමාජය
23.මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ඒකකය
24.මාර්ග ආරක්ෂණ ඒකකය
25.scrabble
26.දැනුම් සංචිතය
27.පුස්තකාල පාඨක සමාජය
28.ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තුව
29.ඵලදායිතා ඒකකය
30.ශිෂ්‍ය නායිකා සංසදය
31.ශිෂ්‍යභට ඒකකය
32.ශිෂ්‍ය භට තූර්‍යවාදක ඒකකය
33.මලල ක්‍රීඩා සංගමය
34.නෙට්බෝල් සංගමය
35.වොලිබෝල් සංගමය
36.හොකී සංගමය
37.ක්‍රිකට් සංගමය
38.පිහිනුම් සංගමය
39.ත්‍රෝබෝල් සංගමය
40.කරාතේ සංගමය
41.වායු රයිෆල් වෙඩිතැබීමේ සංගමය
42.චෙස් සංගමය
43.බැඩ්මින්ටන් සංගමය
44.ටේබල් ටෙනිස් සංගමය
Scroll to Top