Identity

“කරෝථ බුද්ධ සාසනං”
බුදු දහමට අනුව කටයුතු කරමු

School Badge

අන්තර්ගත සංකේත වලින් දැක්වෙන අදහස
පලා පෙති – කලාත්මක භාවය
කරෝථ බුද්ධ ශාසනං – බුදු දහම අනුව කටයුතු කිරීම
හිරු කිරණ විහිදන සූර්යයා – විද්‍යායතනය තුළින් හරවත් කරන්නා වූ අධ්‍යාපන මෙහෙවර
විල – රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය
විකසිත වූ නෙළුම් මල් -අධ්‍යාපනය හේතුවෙන්
ආලෝකවත් වන රත්නාවලී දියණිවරුන්
පාසලේ නම – විද්‍යාලයේ අනන්‍යතාවය

Picture1

School Flag

The Rathnavali School flag is a symbol of our pride and unity. It features representing our commitment to excellence, knowledge, and the values we uphold as a community.

School Anthem

පාසල් ගීතය
සාදන ශිල්ප කලා මකරන්දය
ජීවන හුස්ම සුගන්දිත පුෂ්පය
බන්දන සොයුරු සෙනෙ අප සිත් තූළ
ගම්පහ අප රත්නාවලී විදුහල //
ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ගුණ විනය බෙදා දෙන
ජාතිය සමය පුරා බැති චින්තන
ලෝනා මුනිදු දහම් සුව කැන්දන
මෑණි ඔබයි අපගේ සිතුමිණ //
රට දැය ඔපකළ දරු කැල බිහි කළ
අප විදු නෙත පාදා
ඔබ අප විදුහල හිස මත පිපි මල
ඔබ අපගේය සදා……… මවුනී අප ඔබගේය සදා //…..
ඔබ සිප් චාමර වල් විදුනාවන්
සිත් පුබුදා මෙත් පවන් සලන්නී
ඔබ විදු චතුමී මධුර අමාවන්
දිවි ගමනේ මඟ පවස නිවන්නී //
සිප් මිණි කැන්දිලි රන්මිණි බරණින්
රශ්මි ප්‍රභා අප නෙත් පාදන්නී
බැති මල් ඇතිරූ අප දිවිපුදසුන්
හද දෙවොලේ රජ දහන සදන්නී //

School Uniform

                           

  1. උරහිස සිට ඉන දක්වා කඳ කොටස දිග විය යුතු අතර, ඉන සිට දණිහිස වැසෙන තෙක් සාය දිග විය යුතුය. රැල්ලක පළල සෙ.මී. 3 ක් විය යුතුය.
  2. ඉන පටිය සෙ.මී. 3ක් පළල විය යුතු අතර අතේ දිග කෙළවර වැලමිට සිට සෙ.මී.7ක් ඉහලින් විය යුතුය. ඉන පටිය සඳහා ටික් බොත්තමක් ඇල්ලිය යුතුය. ඉන පටිය ඉන මට්ටමේ මිස උකුල මට්ටමේ නොතිබිය යුතුය.
  3. කර පියවීමේදී හා ඉන පටිය බැඳීමේදී කටු, අල්පෙනෙත්ති බොත්තම් භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ. ටයි පටිය ඉනේ සිට සෙ.මී. 7ක් පහලට දික් විය යුතුය.
  4. කොණ්ඩය :- කොණ්ඩය දිග ළමුන් මැදින් බෙදා කරල් දෙකට ගොතා සෙ.මී.6ක් පමණ ඉහළින් කළු රිබන් ගැට ගැසිය යුතුය. නිල ඇඳුමේ කොළරයේ ගෑවෙන කෙටි කොණ්ඩයක් ඇති සිසුවියන් කොණ්ඩය මැදින් බෙදා දෙපසට සිටින සේ ගැට ගැසිය යුතුය. නැතිනම් පාසල් ශිෂ්‍යාවකට සුදුසු පරිදි කොණ්ඩය කොටට කපා පැත්තෙන් බෙදා නළල පෙනෙන සේ සකස් කළ යුතුය.
  5. සපත්තු :- සුදු සපත්තු පැළඳ මේස් පැළඳිය යුතු අතර, මේස් කොටට තැබිය යුතුය.

Welcome to the website of Rathnavali Balika Vidyalaya, an esteemed girls’ Buddhist high school in Gampaha, Sri Lanka, with a proud history since 1947. Our school is dedicated to delivering exceptional educational outcomes for gifted and talented young women, fostering their growth and success.

Share Your Feedback

At Rathnavali Balika Vidyalaya, Gampaha, we highly value the feedback from our school community. Your insights and suggestions are essential in helping us enhance the educational experience for our students. Whether you have comments about our teaching methods, facilities, extracurricular activities, or any other aspect of the school, we want to hear from you.

Scroll to Top