රන්වැලි අභිමන් ’22 අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය දෙසැම්බර් මස 15,16,17 යන තෙදින පුරා විදුහල් පරිශ්‍රය තුළ පැවැත්වේ. ඒ සඳහා ඔබ සැමට ආරාධනා…!

විදුහල්පතිතුමිය

Scroll to Top